ป้ายจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภท  เตรียมตัวก่อนสอบ

ป้ายบังคับ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามเครื่องหมายที่ปรากฎอยู่ในป้ายนั้น โดยให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการ หรือบางลักษณะ

ป้ายเตือน ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสถาพทาง หรือข้อมูลบางอย่างที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า ซึ่งอาจเป็นอันตราย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังในการใช้ทาง

ป้ายเตือนมีหลายประเภทคือ
     ป้ายเตือนงานก่อสร้าง
     ป้ายเครื่องหมายพื้นทาง
     ป้ายเครื่องหมายลูกศรพื้นทาง

ป้ายแนะนำ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการแนะนำให้ผู้ใช้ทางทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง และการจราจร เช่น เส้นทางที่จะใช้ ทิศทาง ระยะทาง สถานที่ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง และการจราจร
  
  
   ป้ายจราจรประเภทบังคับ "หยุด"

ความหมาย  รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

  

 

 "ห้ามเข้า"

ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

  

 

"ห้ามเลี้ยวซ้าย"

ความหมาย ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย
  

 

 "ห้ามเลี้ยวขวา"

ความหมาย ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา
  

 

 "ห้ามรถสูงเกินกำหนด"

ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็นตาม จำนวนเลข  "เมตร"  ในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทางหรือ
อุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
  

 

 "ห้ามจอดรถ"

ความหมาย ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับ-ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
  

 

 "ห้ามหยุดรถ"

ความหมาย ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

  

 

 "ห้ามกลับรถไปทางขวา"

ความหมาย ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ  ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

  

 

 "ห้ามกลับรถไปทางซ้าย"

ความหมาย ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
  

 

 "ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา"

 ความหมาย ให้ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา

  

 

 "ให้เลี้ยวซ้าย"

ความหมาย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

  

 

 "ให้เลี้ยวขวา"

ความหมาย ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว
  

 

 "ห้ามแซง"

ความหมาย ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
  

 

 "ห้ามเข้า"

ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
  

 

 "ให้ทาง"

ความหมาย รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไป ก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว  จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
  

 

 "ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย"

ความหมาย ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว 

  

 

 "ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา"

ความหมาย ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว

  

 

 "วงเวียน"

ความหมาย ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่เล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน  
ห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน
  

 

 "ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา"

ความหมาย ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย

  

 

 "ห้ามรถยนต์"

ความหมาย ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

   "ให้รถสวนทางมาก่อน"

ความหมาย ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
  

 

 "ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า"

ความหมาย ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด

  

 

 "ห้ามรถกว้างเกินกำหนด"

ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น  ตามจำนวนเลข
"เมตร" ในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
  

 

 "ห้ามรถบรรทุก"

ความหมาย ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

  

 

 "ให้ชิดซ้าย"

ความหมาย ให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย

  

 

 "ให้ชิดขวา"

ความหมาย ให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย 

  

 

 "ห้ามรถหนักเกินกำหนด"

ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับ น้ำหนักบรรทุก เกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น "ตัน" ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
  

 

 "ห้ามใช้เสียง"

ความหมาย ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใด ๆในเขตที่ติดตั้งป้าย
  

 

 "ห้ามเกวียน"

ความหมาย ห้ามเกวียนทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

  

 

 "ห้ามรถพ่วง"

ความหมาย ห้ามรถพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  

 

 "ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร"

ความหมาย ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 

 

 "ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร"

ความหมาย ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย


  

 

 "ห้ามรถยนต์สามล้อ"

ความหมาย ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 

 

 "ห้ามรถสามล้อ"

ความหมาย ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
 

 

 "ห้ามรถจักรยานยนต์"

ความหมาย ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 

 

 "ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น"

ความหมาย  ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

  

 

 "ห้ามรถจักรยาน"

ความหมาย   ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

  

 

 "ห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้าย"

ความหมาย   ห้ามรถรถทุกชนิดเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางด้านซ้าย

  

 

 "ห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวา"

ความหมาย   ห้ามรถรถทุกชนิดเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางด้านขวา

  

 

 "ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถไปทางซ้าย"

ความหมาย   ห้ามรถรถทุกชนิดเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถไปทางด้านซ้าย
  

 

"ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถไปทางขวา"

ความหมาย   ห้ามรถรถทุกชนิดเลี้ยวขวาหรือกลับรถไปทางด้านขวา
  

 

 "ห้ามรถยาวเกินกำหนด"

ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดความยาวเกินกำหนดเป็น  ตามจำนวนเลข
"เมตร" ในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
  

 

 "ห้ามรถจักยานยนต์และรถยนต์"

ความหมาย ห้ามรถจักยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

  

 

 "ห้ามรถจักยาน รถสามล้อและจักยานยนต์"

ความหมาย ห้ามรถจักยาน รถสามล้อและรถจักรยานยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
  

 

 "ห้ามคน"

ความหมาย ห้ามคนผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

  
 


"หยุดตรวจ"

ความหมาย ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
  

  

 "สุดเขตบังคับ"

ความหมาย พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อน
  
 


 
  
  


www.ทำใบขับขี่.com
Design: Siamtest.com