ขั้นตอนการติดต่อทำใบขับขี่ เตรียมตัวก่อนสอบ  
  
 ขั้นตอนการทำใบขับขี
    วันแรก 
      ยื่นเอกสารเพื่อจองวันอบรม (ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 7.00-15.00 น.)
      หมายเหตุ  หากจองคิวได้วันแรก อาจได้ทำการอบรมวันแรก 
    วันที่สอง 
       8.00 น. -  8.30 น.                       รับเรื่องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
       8.30 น.                                       รายงานตัวเข้าห้องอบรม  
       8.30 น. - 12.00 น.                      อบรมช่วงที่หนึ่ง  
     12.00 น. - 13.00 น.                      พักเที่ยง 
     13.00 น. - 15.00 น.                      อบรมช่วงที่สอง  
     15.00 น. - 16.30 น.                      ทดสอบข้อเขียน   50  ข้อ  
   การทดสอบขับรถเมื่อสอบข้อเขียนผ่าน 
       ทดสอบขับรถในวันทำการถัดไป แต่ไม่เกิน 90 วัน จากวันที่ยื่นเรื่องวันแรก 
  
   ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
       การทดสอบสายตา 
       การทดสอบที่ 1 ทดสอบตาบอดสี โดยผู้ทดสอบจะต้องดูภาพซึ่งมีตัวเลข ถ้าตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้ หรือหากตาบอดสีแดง สีเขียว สีเหลือง จะอ่านตัวเลขใบแบบทดสอบเฉพาะตาบอดสีนั้นๆ ไม่ออก
  
       การทดสอบที่ 2 การบอกสีสัญญาณไฟที่แสดงบนหางตาเรา หมายความว่า ให้เรามองตรง ๆ ไปข้างหน้าไม่ให้เหลือบสายตาไปทางซ้ายหรือขวา และจะมีแสงไฟมาที่ด้านข้าง ของเรา ให้เราบอกว่าแสงนั่นเป็นแสงสีอะไร 
  
       การทดสอบที่ 3 การทดสอบสายตาแนวลึก จะมีแท่งไม้ 2 แท่ง แท่งหนึ่งอยู่กับที่เป็นแท่งหลัก ให้ผู้ทดสอบกดปุ่มเลื่อนอีกแท่งไปมา 2 ครั้ง ครั้งแรกให้เลื่อนมาด้านหน้าให้อยู่ในระดับเดียวกับแท่งหลัก ครั้งที่ 2 ในทางสลับกัน และให้ขนานกันมากที่สุด
  
       การทดสอบที่ 4 การทดสอบเหยียบคันเร่งแล้วเบรค โดยให้ผู้สอบเหยียบคันเร่งมิดสัก 5 วินาที ไฟเขียวข้างหน้าจะขึ้นไฟแดงแทนเพื่อให้ผู้สอบเหยียบเบรคภายใน 0.75 วินาที ให้ผ่าน 2 ใน 3 ครั้ง ถ้าจะเอาให้ผ่านทันที ก็เหยียบแรงๆเพราะที่สอบบางที่จะแข็งมากเหยียบเบาจะไม่ผ่าน ให้เหยียบเหมือนเบรคกระทันหัน แต่ถ้าไม่ผ่าน ก็ต้องนั่งรอจนกว่าผู้สอบทั้งหมดจะสอบเสร็จ แล้วมาสอบใหม่
 
    ขั้นตอนการทำแบบทดสอบ ( ทฤษฎี ) 
      เมื่อฟังคำบรรยายเสร็จต่อไปจะสอบภาคทฤษฏี โดยทำแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ในการทดสอบ  กำหนดเวลา 1 ชั่วโมง กฎใหม่กรมการขนส่งจะต้องสอบให้ได้ 45 ข้อจาก 50 ข้อ สมาชิกสามารถทดลองทำแบบทดสอบที่ทางเว็บจัดทำขึ้นได้ ซึ่งถ้ามีการทำบ่อยๆ จะสามารถทำได้ ไม่ต้องเสียเวลาไปสอบหลายครั้งในกรณีที่สอบไม่ผ่าน เสียทั้งเงินและเวลา
  
  
   ขั้นตอนการปฏิบัติขับรถยนต์ ทั้งหมด 3 ท่า 
 
     ท่าที่ การเดินหน้าถอยหลัง 
 
        ผู้ขับต้องขับรถเดินหน้าและถอยหลัง ในระหว่างเดินหน้าหรือถอยหลังห้ามชนขอบเด็ดขาด
        
  
  
  
     ท่าที่ การจอดเทียบฟุตบาท 
       ผู้ขับต้องเลี้ยวซ้ายเทียบจอด ล้อต้องทับเส้นขาวด้านซ้ายมือ ซึ่งห่างจากฟุตบาทไม่เกิน 25 เซนติเมตร  
        และหน้ารถต้องอยู่ระหว่างเส้นสีขาว ห้ามเบียดฟุตบาท
  
  
  
  
     ท่าที่ ถอยหลังเทียบจอด  
       โดยห้ามเกิน 7 ครั้งในการถอย ( เดินหน้าและถอยหลัง ) ผู้ทดสามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้ไม่เกิน 7 ครั้ง
        และด้านท้ายรถต้องชิดกรวยหรือกำแพงให้มากที่สุด
  
  
  
  
   คุณสมบัติของผู้ขอสอบทำใบขับขี่ และเอกสารในการยื่นขอทำใบขับขี่ 
  
    คุณสมบัติของผู้ขอสอบทำใบขับขี่ 
         ขอทำใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว 1 ปี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  18 ปี บริบูรณ์ 
         ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์       ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  15 ปี บริบูรณ์ 
         มีความรู้ความสามารถในการขับรถ 
         มีความรู้ข้อบังคับและกฎจราจร 
         ไม่เป็นผู้พกการจนไม่สามารถขับรถได้ 
         ไม่เป็นโรคประจำตัวที่มีผลและอันตรายต่อการขับรถ 
          ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่ 
  
    เอกสารในการยื่นขอทำใบขับขี่ 
       1.บัตรประจำตัวประชาขน ( ตัวจริง ) 
       2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน เซ็นสำเนาถูกต้อง 
       3. กรณีไม่มีบัตรประชาชน  ให้ใช้บัตรข้าราชการ  หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ใช้แทนพร้อมสำเนา 
       4.ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน 
       5.สำเนาทะเบียนบ้าน 
       6.หากต้องการขอใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ไม่ต้องใช้รูปถ่าย
       7.ขอใบขับขี่แบบธรรมดา  ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) 
         
   ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.รถยนต์ 2522 แบ่งออกเป็น 10 ชนิดดังนี้
  
     ชนิดที่ 1     ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว มีอายุ 1 ปี  
    ชนิดที่ 2     ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 
    ชนิดที่ 3     ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  
    ชนิดที่ 4     ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ มีอายุ 1 ปี 
    ชนิดที่ 5     ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ มีอายุ 1 ปี 
    ชนิดที่ 6     ใบอนุญาตขับรถจักรยนต์ 
    ชนิดที่ 7     ใบอนุญาตขับรถบดถนน มีอายุ 3 ปี 
    ชนิดที่ 8     ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ มีอายุ 3 ปี 
    ชนิดที่ 9     ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก(1) ถึง (8) เช่น รถใช้งานเกษตรกรรม มีอายุ 1 ปี 
    ชนิดที่10    ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ มีอายุ 1 ปี 
  


 
  
  


www.ทำใบขับขี่.com
Design: Siamtest.com