ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัว
ก่อนสอบ ขั้นตอนการทำใบขับขี่
กฏหมายเบื้องต้น
ศึกษาป้ายจราจร
สัญญาณมือเจ้าพนักงาน
ป้ายสัญญาณเตือน  
ทดลองทำแบบทดสอบ
เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสอบจริง
ข้อสอบ 10 ข้อและ 50 ข้อ
 
 


 


 ขั้นตอนการทำใบขับขี่


 
 

ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบขับขี่ควร ติดต่อจองคิวล่วงหน้า โดยสามารถมาจองด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ได้แก่ บัตรประชาชนพร้อมสำเนา ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันเดียวกัน และจะออกใบนัดเพื่อให้เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา ที่ระบุ ตามลำดับ โดยต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อเจ้ารับการอบรม ทดสอบข้อเขียน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านแล้วจะเข้ารับการอบรม ทดสอบข้อเขียน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านแล้ว จะเข้ารับการทดสอบขับรถในวันทำการถัดไป หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบขับขี่ทันที ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบขับขี่ควรติดต่อจองคิวล่วงหน้า โดยสามารถมาจองด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ดังนี้


การขอรับใบอนุญาตขับขี่ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวนั้น มีขั้นตอนที่เหมือนกัน แบ่งเป็น 6ขั้นตอน
1. ยื่นเอกสาร อันได้แก่
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรตัวจริง  
- สำเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบรับรองแพทย์ 
2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย อันได้แก่
- ทดสอบการมองเห็นสีหรือตาบอดสี ทั้งสีเขียว แดง และเหลือง 
- ทดสอบสายตาทางลึก 
- ทดสอบสายตาทางกว้าง 
- ทดสอบปฏิกิริยาเท้า 
3. อบรมทฤษฎีและความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ 
4. ทดสอบภาคทฤษฎีคือการสอบข้อเขียน 
5. ทดสอบภาคปฏิบัติคือการสอบขับขี่ 
6. ชำระเงินและรอรับใบอนุญาตขับขี่


ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันเดียวกัน และจะออกใบนัดเพื่อให้เข้ารับการอบรมตาม วัน เวลา ที่ระบุ ตามลำดับ โดยต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อเจ้ารับการอบรม ทดสอบข้อเขียน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านแล้วจะเข้ารับการอบรม ทดสอบข้อเขียน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านแล้ว จะเข้ารับการทดสอบขับรถในวันทำการถัดไป หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบขับขี่ทันที (ต้องดำเนินการภายใน 90 วัน) สำหรับผู้ที่จองคิวทางโทรศัพท์ ต้องมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา 08.00 เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม จากนั้น จึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 


 

                                                          
                                 
  Today 48 คน
  This Month21779 คน 
  This year160423 คน 
  Total1080436 คน 
Copyright © 2015 ทำใบขับขี่.com. All Rights Reserved. Design by  siamtest.com